Wat kost medisch advies?

ArtsTotaal hanteert naar opdrachtgevers een vast uurtarief exclusief BTW, uitgaande van de voor ons gebruikelijke werkwijze van volledig digitaal en op afstand werken, op basis van het aangeleverde medisch dossier. Opdrachtgevers zijn voor ArtsTotaal altijd professionele belangenbehartigers en nooit de belanghebbende zelf.

 

Bij dit tarief kunnen, buiten het uurtarief, aanvullende kosten worden berekend, in het geval buiten voorgenoemd kader wordt getreden. Hierbij moet in praktijk gedacht worden aan door derden in rekening gebrachte kosten, bijvoorbeeld wanneer behandelaars kosten in rekening brengen voor het beantwoorden van vragen, of wanneer expertiserapporten worden opgemaakt door medisch-specialisten, die op dat moment geen behandelaar zijn. Maar ook bijvoorbeeld de kosten voor het verwerken van poststukken, die niet door de belangenbehartiger zijn aangeleverd via het digitale medisch dossier, of kosten gemoeid met reizen of opvragen van medische informatie. Kantoorkosten vindt ArtsTotaal overigens niet meer van deze tijd en worden dus niet berekend bij het aanhouden van bovengenoemde werkwijze.

 

Alle afspraken met de opdrachtgever tussen ArtsTotaal en Opdrachtgever worden vastgelegd in een (overkoepelende) Overeenkomst van Opdracht, die ook geldt (tot wederopzegging) voor eventuele vervolgopdrachten. Belangenbehartigers kunnen daarmee dus altijd uitgaan van die afspraken en hebben daarmee ook directe toegang tot de medisch adviseur voor het bespreken van nieuwe vragen en nieuwe schadedossiers.

Zijn de kosten van medisch advies verhaalbaar op de aansprakelijke partij?

ArtsTotaal levert bij de factuur, gericht aan de belangenbehartiger als opdrachtgever, ook een specificatie van de werkzaamheden van de medisch adviseur. Deze kosten zijn in het geval van letselschadezaken uit hoofde van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek in beginsel verhaalbaar op de aansprakelijke partij en vallen buiten de PIV-regeling. Dit houdt in principe in, dat deze kosten dus ook niet ten koste gaan van het aantal uren, dat de belangenbehartiger zelf aan de casus zou kunnen besteden.

 

Bij medische aansprakelijkheidszaken, waarin aansprakelijkheid nog niet is erkend, kan het zich voordoen, dat er niet terug kan worden gevallen op een vergoeding. Dit houdt in, dat de betrokkene, of belangenbehartiger, deze kosten zelf (vooruit) dient te betalen. Daarom biedt ArtsTotaal in dergelijke gevallen, onder voorwaarden, ook de mogelijkheid voor belangenbehartigers om een medische haalbaarheidsonderzoek voor een vast, laag tarief aan te vragen. Neem contact met ons op voor meer informatie en om uw casus met ons te bespreken.