ArtsTotaal als uw partner voor medisch advies diensten

Uw cliënt is een vervelende gebeurtenis overkomen. Als belangenbehartiger heeft u opdracht van uw cliënt gekregen om de geleden schade in kaart te brengen en te verhalen op de aansprakelijke partij. U weet, dat de hoeksteen van iedere bewijspositie het voorhanden hebben van zo sterk mogelijk bewijs is, afkomstig van een onafhankelijk deskundige

ArtsTotaal is geheel onafhankelijk. En medisch advies afgeven is onze core business. Neem daarom contact met ons op om uw zaak in behandeling te nemen.

Waarom een medisch advies vragen?

Voor belangenbehartigers is het cruciaal, dat niet alleen causaliteit tussen de gebeurtenis en de opgetreden klachten vast komt te staan. U wilt ook benadeling van uw cliënt voorkomen, door het onterecht laag inschatten van de mate van letsel, of het onterecht niet opnemen van een voorbehoud ten aanzien van toekomstige klachten in de vaststellingsovereenkomst. Daarom kan een medisch advies aanvragen ook bij licht letsel al bijdragend zijn.

Het medisch advies van ArtsTotaal is onafhankelijk en de uitkomst van een kundige analyse van de onderliggende documenten aan de hand van de daarbij gestelde juridische vraag. Stukken worden beoordeeld op onder meer ter zake relevante medische informatie, ter zake deskundigheid, actualiteit en de medische inhoud. Voor ArtsTotaal is onder meer relevant òf er medisch bezien beperkingen zijn, zo ja, van welke aard, van welke mate van ernst en of het tijdelijke beperkingen betreft met een redelijke prognose op herstel, of een medische eindtoestand. Naast het vormen van een conclusie, beantwoorden we ook de aan ons voorgelegde juridische vragen zo goed mogelijk. Door onze ruime ervaring en juridische achtergrond kunnen we niet alleen op medisch-inhoudelijke gronden overtuigen, maar ook in de wijze waarop wij onze woorden kiezen.

ArtsTotaal levert medisch advies bij

ArtsTotaal werkt bij letselschadezaken uitsluitend aan de slachtofferzijde

Anders dan veel andere medische adviesbureau's, werkt ArtsTotaal in letselschadezaken uitsluitend aan de slachtofferzijde. En ook niet alsnog, via de achterdeur (bijvoorbeeld via een andere vennootschap, of in loondienst), voor verzekeraars.

Dit houdt ons scherp en voorkomt, onzes inziens, mogelijke loyaliteitsconflicten en (de schijn van) belangenverstrengeling. Immers wordt hiermee voorkomen, dat een opdrachtgever in een casus de wederpartij kan zijn in een volgende, of andersom. 

ArtsTotaal heeft als USP in house juridische expertise (mr. gezondheidsrecht)

Bij ArtsTotaal kijken we scherp naar de door de aanvrager te formuleren juridische vraag bij het dossier. De kwaliteit van het medisch advies als bewijsstuk hangt hier immers mede van af. Anders dan bij andere dienstverleners hebben we ook eigen juridische kennis in huis. Dit maakt dat we (desgevraagd) kunnen meedenken met bepaalde zaken ter overweging voor de aanvrager. En dat, hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, we begrijpen, dat het medisch advies ook daadwerkelijk, zo goed en concreet als mogelijk, antwoord moet geven op de gestelde juridische vraag.

We zijn er trots op bij eerder werk regelmatig feedback van aanvragers te hebben gekregen, dat er "grondig onderzoek is gedaan" en dat er "geen speld tussen te krijgen" is. 

Met onze medische kennis èn juridische achtergrond kijken we systematisch naar elk dossier. Is er bijvoorbeeld een complete tijdlijn te construeren van de relevante gebeurtenissen? Of is deze in ieder geval te extrapoleren tot een aannemelijke opsomming waaruit een gedegen conclusie kan volgen? Zijn alle ter zake relevante medische documenten wel aanwezig? Zijn vanuit behandelaarsperspectief eigenlijk wel alle gebruikelijke stappen doorlopen? Zo nee, hoe aannemelijk is, dat de ontbrekende stappen naar verwachting nog kunnen leiden tot reële verbetering? En klopt het eigenlijk wel medisch-inhoudelijk wat er is gedaan of wat er op papier staat? Zijn de nieuwste, ter zake relevante richtlijnen toegepast? Is het oordeel onafhankelijk en op basis van ter zake deskundigheid tot stand gekomen?

Bij ArtsTotaal zijn we nieuwsgierig aangelegd en durven we te vragen. En als dat betekent dat we daartoe kritische vragen moeten stellen, dan deinzen we daar ook niet voor terug.

Wat kan ArtsTotaal u bieden?

 • Volledig digitaal en AVG-proof werken en communiceren in iLetsel, ook zonder eigen aansluiting
 • Streven tot medisch advies binnen twee tot drie weken na ontvangst van een compleet dossier; spoedbehandeling binnen een week is mogelijk*
 • Laagdrempelige communicatie over en weer met de belangenbehartiger
 • Het vaste eerste aanspreekpunt is de medisch adviseur zelf
 • Zorgvuldige analyse van de juridische vraag
 • Zorgvuldige analyse van de ter zake relevante, onderliggende medisch-relevante informatie
 • Een gedegen onderbouwd en eerlijk medisch advies
 • Conclusie in begrijpelijke taal, ook voor niet-medici
 • Beantwoording van de juridische vraag
 • Beantwoording naar relevante richtlijnen als de AMA Guides to impairment 6th edition
 • Desgevraagd met nadere telefonische toelichting
 • Marktconforme tarieven en geen kantoorkosten